Nhờ tất cả những người đã tham gia vào TonidoPlug và WebSharePro miễn phí giveaway.

Dưới đây là những người chiến thắng:

Người chiến thắng của TonidoPlug (99 đô la)
1. Pubudu Kodikara
2. panthar

Người chiến thắng của WebSharePro ($ 14, 99)
1. Jay
2. Jeremy Harrisonrison
3. sikku
4. ralphwilliams
5. Robert Schmandt
6. AndrewStifora
7. davidriggs
8. CY
9. Michael Schemer II

Tất cả những người chiến thắng sẽ sớm được thông báo qua email. Xin chúc mừng!