[Mac] Khi bạn mở bất kỳ tài liệu nào trong Mac, bạn sẽ chỉ thấy tiêu đề của tài liệu trong thanh tiêu đề. Nếu bạn muốn tìm đường dẫn tệp của tài liệu thì sao?

Thay vì mở Trình tìm kiếm và tìm đường dẫn tệp, chỉ cần nhấn nút "Lệnh" và nhấp chuột vào thanh tiêu đề. Nó sẽ ngay lập tức hiển thị một cửa sổ thả xuống của đường dẫn tệp đầy đủ, theo thứ tự phân cấp.

Điều này áp dụng cho hầu hết các ứng dụng trong Mac.