Cảm ơn tất cả sự tham gia của bạn. Cuộc thi xây dựng Wondershare DVD Slideshow đã kết thúc.

Dưới đây là 5 người chiến thắng:

  • vaibhav srivastava @vibhusri
  • Mike M @ mrm528581
  • Adam @the_daily_walk
  • GT @ GTGT1
  • kurtumi @kurtumi

Lời chúc mừng! Bạn sẽ sớm được thông báo về chiến thắng của mình.