Nếu có nhiều người dùng trên máy Mac của bạn, người dùng khác sẽ có thể xem các thư mục (thư mục tùy chỉnh mà bạn đã tạo, không phải thư mục hệ thống) trên thư mục tài khoản của bạn. Trong khi họ không thể ghi vào nó hoặc thay đổi các tệp trong thư mục, họ có thể xem và đọc tệp bên trong. Đây là cách bạn có thể đặt thư mục của mình ở chế độ riêng tư trong Mac OS X.

1. Mở Finder. Chọn thư mục mà bạn muốn đặt ở chế độ riêng tư. Nhấp chuột phải và chọn "Nhận thông tin".

2. Ở cuối cửa sổ Thông tin, trong phần Chia sẻ & Quyền, hãy thay đổi Đặc quyền cho “mọi người” thành “Không có quyền truy cập”.

Đóng cửa sổ Thông tin. Đó là nó. Những người dùng khác sẽ không thể xem các thư mục của bạn ngay bây giờ.